International Symmetry Society Charter

The Society is chartered in Hungary. A requirement is that the definitive version of the charter be in Hungarian.

International Symmetry Society

Nemzetközi Szimmetria Társaság

Articles (Charter)

in English and, at the left side, in Hungarian

Alapszabály

Magyarul és a bal oldalon angolul

Article 1: Name and Address

1. Név és székhely

The name of the organization in short form:International Symmetry Society..

Full name: International Society for the Interdisciplinary Study of Symmetry, Abbreviations:

ISIS-Symmetry, ISIS-S or ISIS.

A szervezet neve rövid formában:

Nemzetközi Szimmetria Társaság.

Teljes neve: Nemzetközi Társaság a Szimmetria Interdiszciplináris Tanulmányozására

Rövidítések (angol név alapján):

ISIS-SymmmetryISIS-Svagy ISIS.

The interest of the Society covers any interdisciplinary, inter-cultural study of various aspects of symmetry and related concepts (e.g., proportion, rhythm invariance) in science, art, and technology („symmetrology”).

A Társaság tevékenysége magában foglalja a szimmetria és minden kapcsolódó fogalom (pl. arányosság, ritmus, invariancia) különbö-

ző szempontokból történő interdiszciplináris és kultúrák-közötti tanulmányozását a tudományban, a művészetben és a technikában („szimmetrológia”).

The office of the Society in Hungary:

1052 Budapest, Vármegye u. 7. II.3.

The Society may have regional sister-organizations. The connections with these are put down in separate agreements.

A Társaság székhelye Magyarországon:

1052 Budapest, Vármegye u. 7. II.3.

A Társaságnak lehetnek regionálistestvér-szervezetei. Az ezekkel való kapcsolatot külön szerződések rögzítik.

Article 2: Purpose

2. Célok

The purpose of the Society is:

A Társaság célja

(1) to bring together artists and scientists, educators and students devoted to, or interested in, the research and understanding of the concept and application of symmetry (asymmetry, dissymetry);

(1) a szimmetria (aszimmetria, disszimmetria) kutatásában, értelmezésében és alkalmazásában érdekelt tudósok, művészek és oktatók összehozása;

(2) to provide regular information to the general public about events in symmetrology;.

(2) a tagság és a közvélemény információkkal történő ellátása a szimmetrológai terén történő eseményekről és hírekről (rendszeres időközönként);

(3) to ensure a regular forum (including the organization of symposia, and the publication of a periodical) for all those interested in symmetrology.

(3) rendszeres fórumot biztosítani mindenki számára, aki a szimmetrológiában érdekelt (beleértve szimpóziumok és más találkozók szervezését és folyóirat kiadását)

Article 3: Basic principles

3. Alapelvek

3.1 The Society is a non-profit organization.

3.1 A Társaság non-profit szervezet.

3.2Process of Decision-making

3.2 A döntéshozatal módja

The Society uses a democratic system of decision making. All bodies of the Society should make decisions by “Majority Voting”, i.e.,

– the majority of the members of the body should participate (at least 50 per cent plus one person, with the exception of a three-person body where at least two persons and a five-person body where at least there persons are considered as “majority”),

– the decision should be done by voting, where a simple majority is required,

– if the score is tied, the vote of the elected chairperson of the corresponding body makes the decision.

A Társaság egy demokratikus döntés-hozatali rendszert használ. A Társaság minden testülete „Többségi Szavazás”-sal kell döntéseket hozzon, azaz

– a testület tagjainak többsége kell részt vegyen (legalább 50 százalék plusz egy fő, kivéve egyhárom-fős szervezetet, ahol legalább két fő ill. egy öt-fős szervezet, ahol legalább három fő tekintendő mint „többség”),

– a döntést szavazással kell meghozni, ahol egyszerű többség szükséges,

– döntetlen eredmény esetén, az adott testület választott elnökének szavazata dönt.

Article 4: Membership

4 Tagság

4.1There are four types of Membership: Ordinary, Student, Institutional, Honorary:

4.1A tagságnak négy formája van: rendes, diák, intézményi és tiszteletbeli:

Ordinary Members: Any scientist, artist, or educator in the world engaged in research or in application of any field of symmetrology, may apply for Ordinary Membership

Rendes tagok: Minden tudós, művész vagy oktató, aki bárhol a világon a szimmetrológia területén kutatással vagy annak alkalmazásá-val foglalkozik, folyamodhat rendes tagságért.

Student Members: Student at degree granting institutions may apply for Student Membership. At the end of the year of graduation this membership will be terminated and the former Student Members shall than be eligible to apply for an Ordinary Membership.

Diák tagok: Diplomát adó intézményekben tanuló diákok folyamodhatnak diák tagságért. A diploma megszerzése évének végén ez a tagság lejár és a volt diák tag jogot nyer arra, hogy rendes tagságért folyamodjék.

Institutional Members: Any institution with corresponding interests may apply for Institutional Membership. The Institute may nominate up tofive representatives who may act as Ordinary Members.

Intézményi tagok: A megfelelő érdeklődési területen működő bármely intézmény folyamodhat intézményi tagságért. Az intézmény kijelölheti legfeljebb öt képviselőjét, akik rendes tagként vehetnek részt a Társaság munkájában.

Honorary Members are elected by the General Assembly or by the Board.

Tiszteletbeli tagokat a Közgyűlés vagy a Testület választhat.

4.2 Admission of members (ordinary, student, institutional)

4.2 Tagfelvétel (rendes, diák, intézményi)

A person or an institution becomes a member if

– applies for membership in a written document (i.e., fills the appropriate form with basic data and states that (a) supports the goals of the Society and (b) accept its Articles,

– pays the appropriate annual membership fee.

Egy személy vagy intézmény akkor lesz tag, ha

– tagságért folyamodik egy írott dokumentumban (azaz kitölti a megfelelő kérdőívet az alapvető adatokkal és kijelenti, hogy (a) támogatja a Társaság célját és (b) elfogadja ennek Alapszabályát

– befizeti a megfelelő éves tagdíjat.

4.3. Termination of membership

4.3 Tagság megszüntetése

The membership is terminated if the member

– makes such a statement to the Board or

– does not pay the membership fee or

– is expelled on the basis of such activity that are not acceptable by the Society.

The process of expelling a member is the following:

– the decision should be made by the Board by majority vote,

– the member concerned may apply against the decision to the Oversight Committee in written form in a period of 14 days.

– the final decision is made by the Oversight Committee in a period of 14 days.

A tagság megszűnik, ha az adott tag

– ilyen kijelentést tesz a Testületnek, vagy

– nem fizeti be a tagdíjat, vagy

– kizárják olyan tevékenység miatt, amely elfogadhatatlan a Társaságnak.

A tag-kizárás eljárása a következő:

– a döntést a Testületnekkell meghozni többségi szavazással,

– az illető tag a döntés ellen panaszt nyújthat be a Felügyelő Bizottságnak írott formában 14 napon belül,

– a végső döntést a Felügyelő Bizottság hozza meg 14 napon belül.

4.4 Members’rights and responsibilities

4.4 Tagok jogai és kötelezettségei

All members have the same rights and responsibilities in connection with the activities of the Society. In the case of an Institutional Member, this statement is valid for the nominated up to five representatives who act as Ordinary Members.

The membership fees, however, are different.

Honorary Members may use this title.

Minden tagnak azonos jogai és kötelezettségei vannak a Társaság tevékenységében. Egy Intézményi Tag esetében, ez a kijelentés a megnevezett

legfeljebb öt képviselőre vonatkozik, akik rendes tagként vesznek részt a munkában.

A tagdíjak azonban különböznek. Tisztelet-beli tagok használhatják ezt a titulust.

Article 5: Membership fee

5. Tagdíj

Membership fees are determined by the Board. Decisions on waivers can also be made by the Board.

The Institutional Membership Fee should be at least five times bigger than the Ordinary Membership Fee, while the Student Membership fee should be less than half of the latter.

A tagdíjakat a Testület állapítja meg. A tagdíj elengedéséről szintén a Testület dönthet.

Az Intézményi Tagdíj legalább ötszöröse kell legyen a Rendes Tagdíjnak, míg a Diák Tagdíj kevesebb mint a fele az utóbbinak.

Article 6: Organizational structure, decision making

6. Szervezeti felépítés, döntéshozatal

6.1 General Assembly

6.1 Közgyűlés

The highest decision-making body of the Society is the General Assembly, which has its sessions always in the framework of the triennial Congress of the Society, started in 1989. The location of the next Congress is decided by the General Assembly or, in reasonable cases, authorizes the Board to make the final decision. The exact schedule (in the given third year) should be announced in the publications of the Society and in circulars.

All members of the Society are automatically members of the General Assembly: may make proposals and participate in the decisions by voting.

At the beginning of the session one or two members is/are elected to keep the minutes.

The quorum is half of all members plus one person (see, 3.2). If there is no quorum, a second session should be called (during the congress). In that case, the electronic voting will be also authorized for those members who are not present. This process will be coordinated by the Chairman of the Oversight Committee.

Each member may propose calling an Extraordinary General Assembly to the Board, which makes a decision about it by voting.

The General Assembly elects all officers of the Society (see 6.2) and may elect Honorary Presidents. The latter ones are distinguished persons of the field, who make advices to the Society and help to shape the activities.

A Társaság legfelsőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely mindenkor a Társaság három-évenként esedékes Kongresszusai keretében ül össze, 1989-tól kezdődően. A következő Kongresszus helyszínét a Közgyűlés dönti el vagy, indokolt esetben, felruházza a Testületet a végső döntés meghozatalára. A pontos időpontot (az adott harmadik évben) a Társaság publikációiban és körleveleiben kell bejelenteni.

A Társaság minden tagja automatikusan tagja a Közgyűlésnek: javaslatokat tehet és részt vehet a döntésekben szavazás útján.

Az ülés kezdetén egy vagy két tagot választanak meg, akik a jegyzőkönyvet vezetik.

A határozatképesség: a tagok fele plusz egy fő (lásd 3.2). A határozatképesség hiányában egy második ülést kell összehívni (a kongresszus alatt). Ebben az esetben, az elektronikus szavazás is megengedett azoknak a tagoknak, akik nincsenek jelen. Ezt az eljárást a Felügyelő Bizottság Elnöke koordinálja.

Minden tag kérheti Rendkívüli Közgyűlés összehívását a Testületnél, amely szavazással dönt erről.

A Közgyűlés választja meg a Társaság valamennyi tisztségviselőjét (lásd 6.2) és megválaszthat Tiszteletbeli Elnököket is. Az utóbbiak a terület kiváló személyiségei, akik tanácsot adnak a Társaság és segítik a tevékenységek alakítását.

6.2 Executive Board, International Advisory Board, Oversight (Supervisory) Committee

6.2 Ügyintéző (Végrehajtó) Testület, Nemzetközi Tanácsadó Testület, Felügyelő (Ellenőrző) Bizottság

The Executive Board (at least three members, who are EU citizens or residents), the International Advisory Board (at least 5 members), and the Oversight (or Supervisory) Committee (at least three members) are elected by the General Assembly and act on behalf of it until its next meeting. The Officers (of the above three bodies) are elected by open voting for the period between two Congresses (for three years). All Members have right to nominate candidates and stand for election.

– The Executive Board consists of the President, the Secretary, the Treasurer, and maybe further Members. This Board runs the day-to-day business of the Society and has a session at least once a year, when makes an annual report,too. Any member may initiate additional sessions.

– The members of the International Advisory Board represent the Society in their own field, keep connections with members and helps the work related to events and publications..

– Oversight Committee supervises all activities of the Society, including of the Executive Board and its annual report, and may requires changes. The Committee is led by a Chairperson, who is elected by the General Assembly, too.

Az Ügyintéző (vagy Végrehajtó) Testületet (legalább három tag, akik EU állampolgárok vagy rezidensek), a Nemzetközi Tanácsadó Testületet (legalább 5 tag) és a Felügyelő (vagy Ellenőrző)Bizottságot (legalább három tag) a Közgyűlés választja és a következő Közgyűlésig annak nevében járnak el. A tisztségviselőket (a fenti három szervezet esetében) nyílt szavazással két Kongresszus közötti időre (három évre) választják. Minden tagnak jelölési joga van, és jelölt lehet.

– Az Ügyintéző Testület az Elnökből, a Titkárból, a Pénztárosból és esetleg további tagokból áll. Ez a testület intézi a Társaság mindennapos ügyeit és évente legalább egyszer ülésezik, amikor éves beszámolót is készít. Bármely tag kezdeményezhet további üléseket.

– A Nemzetközi Tanácsadó Testület tagjai képviselik a Társaságot a saját területükön, kapcsolatot tartanak a tagokkal és segítik a rendezvényekkel és kiadványokkal kapcsolatos munkát.

– A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság minden tevékenyégét, beleértve az Ügyvezető Testületét és ennek éves beszámolóját, és megkövetelhet változta-tásokat. A Bizottságot egy Elnök irányítja, akit szintén a Közgyűlés választ meg.

The “Board” (Elected Body) is a joint body of the Executive Board, the International Advisory Board, and the Oversight Committee (all members of each).

A „Testület” (Választmány) egy egyesített szervezete az Ügyvezető Testületnek, a Nemzetközi Tanácsadó Testületnek és a Felügyelő Bizottságnak (minden tag).

The Board may invite, Chairpersons of Projects, Liaison persons to related societies or journals, etc. The Board may also appoint ad hoc Committees for Specific purposes, e.g., Advisory Committee of meetings/exhibitions, Editorial Board of Publications. The Board also has right to withdraw these appointments

A Testület meghívhat projekt elnököket és összekötő személyeket más társaságokhoz vagy folyóiratokhoz stb. A Testület kijelölhet ad hoc bizottságokat speciális célokra, pl. találkozók/kiállítások tanácsadó bizottsága, kiadványok szerkesztő bizottsága. A Testületnek ugyancsak joga van visszavonni ezeket a kinevezéseket.

The Board may elect a new member for any position if the given member is not able to continue its work (sickness, resignation, etc.) or the Board decides that the given member should be expelled (in an analogous process described in 4.3).

A Testület új tagot választhat bármely pozícióba, ha az adott tag nem tudja a munkáját folytatni (betegség, lemondás, stb.) vagy a Testület úgy dönt, hogy kizárja az adott tagot (a 4.3-ban leírtakhoz hasonló módón).

Article 7: Officers of the Executive Board

7. Az Ügyvezető Testület Tisztségviselői

The President shall be the chief executive officers of the Society; shall be responsible for executing the general policies of the Society and the concrete decisions made by the Board or the Members; shall act as a spokesperson; and shall represent the Society in general or other scientific/artistic forums.

Az Elnök a Társaság fő végrehajtó tisztségviselője, felelős a Társaság fő irányvonalának és a Testület döntéseinek végrehajtásáért, ő a társaság szóvivője és képviseli a Társaságot általában, valamint más tudományos ill. művészeti összejöveteleken.

The Secretary shall be responsible for conducting the affairs of the Society under the supervision of the President.

A Titkár felelős a Társaság ügyeinek viteléért, az elnök felügyelete alatt.

The Treasurer is responsible for all of the financial Affairs of the Society, including the financial plan and its realization, as well as accounting.

A Pénztáros (Kincstárnok) felelős a Társaság minden pénzügyi tevékenységért, beleértve a pénzügyi tervet és ennek végrehajtását, valamint a könyvelést.

The Representative of the Society is the President, who may authorize, in his/her absence the Treasurer or the Secretary to represent the Society.

A Társaság képviselője az Elnök, aki távollétében megbízhatja a Pénztárost vagy a Titkárt, hogy a Társaság képviseletét lássa el.