Crete
Minutes of the General Assembly 13 Sep 2013 in Crete


Minutes of the General
Assembly

13 Sep 2013 in Crete

 

A Közgy_lés jegyz_könyve,

2013. szeptember 13., Kréta

Members in attendance were:

 

Seyed Alireza Behnejad; Carol Bier; Oleh
Bodnar; Tatiana Bonch-Osmolovskaya; Michael Burt; Jim Cogswell; Liu Dun; Ted
Goranson; Claudio Guerri; Éva Gyarmathy; William Huff; Valéria Inkler; Shozo
Ishihara; Borut Juvanec; Keimei Kaino; Eugene Katz; Peter Klein; Krzysztof
Lenartowicz; George Lugosi; Patricia Muñoz; Dénes Nagy; Javier Party; Janusz
R_bielak; Caspar Schwabe; Masaharu Tanemura; Ryuji Takaki; Yoshinori Teshima;
Ioannas Vandoulakis; Horatio Wainhaus; Dmitry Weise. Each of these signed an
attendance log. (From time to time, one or two temporarily left the room.)

 

Tagok, akik jelen voltak:

 

Seyed Alireza Behnejad; Carol Bier; Oleh
Bodnar; Tatiana Bonch-Osmolovskaya; Michael Burt; Jim Cogswell; Liu Dun; Ted
Goranson; Claudio Guerri; Éva Gyarmathy; William Huff; Valéria Inkler; Shozo
Ishihara; Borut Juvanec; Keimei Kaino; Eugene Katz; Peter Klein; Krzysztof
Lenartowicz; George Lugosi; Patricia Muñoz; Dénes Nagy; Javier Party; Janusz
R_bielak; Caspar Schwabe; Masaharu Tanemura; Ryuji Takaki; Yoshinori Teshima;
Ioannas Vandoulakis; Horatio Wainhaus; Dmitry Weise.  Mindegyikük aláírta a jelenléti ívet.
(Id_nként egy vagy két személy rövid id_re elhagyta a termet.)

The meeting was held at the second scheduled
possibility, a quorum not being available for the first appointed time (12
September, 2013). The Agenda was published one month before the congress at
the official site of ISIS. There was no suggestion to make any change. Thus
the meeting followed the Agenda in its published form on 13 September 2013.

 

A közgy_lést a második tervezett id_pontban
tartottuk, mivel a határozatképesség nem volt meg az els_ id_pontban (2013.
szeptember 12.). A Napirendet egy hónappal a kongresszus el_tt közzétettük a
Társaság hivatalos honlapján. Nem volt semmilyen javaslat ennek
megváltoztatására. Így az ülés a Napirendet a korábban megadott formában követte,
2013. szeptember 13.-én

Item 1) The meeting was opened by Dénes Nagy
at 9:20pm. (It lasted until 12:10.)

 

1 Az ülést nagy Dénes nyitotta meg este
9:20-kor. (Ez ülés 12:10-ig tartott.)

Item 2) Alireza Behnejad was elected chair
of the meeting.

 

2 Alireza Behejad-ot választották meg az
ülés elnökének.

Item 3) Ted Goranson was elected to take
minutes.

 

3 Ted Goranson-t választották meg
jegyz_könyv-vezet_nek.

Item 4) The President (Dénes Nagy) made a
brief report:

 

— Alec Groysman organized an
interdisciplinary symposium in Israel last year. It was not officially
sponsored by the Society but some members participated and the interests
overlap. A next symposium is planned in Haifa and members are encouraged to
participate.

 

 

— Three successful meetings on vernicular
architecture were sponsored by the Society. The printed proceedings were
completely exhausted.

 

— Organizational difficulties of the current
Congress were described, related to international turmoil and economic
crises. The members thanked the organizer, Ioannas Vandoulakis for his
excellent work.

 

4 Az elnök (Nagy Dénes) tartott egy rövid
beszámolót:

 

– Alec Groysman szervezett egy
interdisz-ciplináris szimpóziumot Izraelben tavaly.

Ez nem volt egy hivatalosan a Társaság által
támogatott rendezvény, de több tagunk részt vett ezen, és az érdekl_dési
területek átfedik egymást. A következ_ szimpózium Haifaban lesz és ösztönözzük
a tagjainkat, hogy vegyenek részt.

 

– Három sikeres találkozót szerveztünk a
népi építészetr_l, amelyet a Társaság támogatott. A nyomtatott kiadvány már
el is fogyott teljesen.

 

– A jelen Kongresszussal kapcsolatosan
szervezési nehézségek voltak, amelyek a nemzetközi helyzettel és a gazdasági
válsággal voltak kapcsolatosak. A tagság megköszöni Ioannas Vandoulakis-nak a
kiváló munkát.

 

Item 5) The Treasurer (George Lugosi) made a
brief report. (That report had been posted on the Society website for the
previous month.)

 

— There was no income. There were four
licensing expenses. The amount going into the Congress is $4,661.37 (in
Australian dollars).

 

Peter Klein offered a question about who
controls the money. The answer: the treasurer controls the money subject to
the approval of the Oversight Committee.

 

— George Lugosi tendered his resignation for
personal reasons, and it was reluctantly accepted. The membership
acknowledged his significant service to the Society.

 

5 A Pénztáros (Lugosi György) megtartotta
rövid beszámolóját. (A beszámolót a Társaság honlapjára már feltettük az el_z_
hónapban.)

 

– Nem volt bevétel. Volt négy engedélyekkel
kapcsolatos kiadás. A jelenlegi egyenleg, amelyet a Kongresszus elé terjeszt
4661,37

dollár (ausztrál dollár)

 

Peter Klein kérdése volt, hogy ki felügyeli
a pénzt. A válasz: a pénztáros rendelkezik, de a Felügyel_ Bizottság jóváhagyásával.

 

 

– Lugosi György bejelentette lemondását
személyes okokból, amelyet sajnálattal fogadtak el. A tagság nagyra értékelte
a Társaságnak végzett kiemelked_ munkáját.

Item 6) New Officers were elected.

 

After some discussion, a proposal was
entered by Ted Goranson to vote on Executive Board and Oversight Committee
Officers individually. The motion passed 29 for, 0 against, 1 abstain. (Votes
for each issue were recorded on a chart at the front of the room.)

 

— Karolina Amon was nominated to fill the
position vacated by George Lugosi. This is a dual position as Officer of the
Australian sister Society and Treasurer of the Society. A requirement for the
Australian position is to be an Australian resident.

 

Some substantial discussion followed to
clarify the relationship between the two organizations. Peter Klein inquired
whether the current membership was enfranchised to vote for officers of the
Australian sister organization. The answer: by charter the membership is shared.

 

(In a related remark, the President noted
that Australian member Lynn Arnold has offered assistance if needed.)

 

 

Claudio Guerri remarked that the requirement
for Australian residence, and a similar requirement for the Executive Board
(that officers be EU residents) are unduly restrictive. He suggested
exploring a law (numbered 1901) which would allow for re-registration of the
Society in Paris with fewer such restrictions. The Officers agreed to follow
up if needed.

 

 

 

The vote on Karolina Amon was 29 for, 0
against, 1 abstain.

 

— Dénes Nagy was nominated for President by
Ted Goranson. There was no discussion. The vote was 28 for, 0 against, 2
abstain.

 

 

— Ioannas Vandoulakis was nominated by Dénes
Nagy to be on the Executive Board, serving as Secretary and replacing Attila
Kovacs. There was no discussion. The vote was 29 for, 0 against, 1 abstain.

 

— Éva Gyarmathy was nominated by Dénes Nagy
to be on the Executive Board. There was no discussion. The vote was 30 for, 0
against, 0 abstain.

 

— Ted Goranson was nominated by Dénes Nagy
to be Chair of the Oversight Committee. There was no discussion. The vote was
28 for, 0 against, 2 abstain.

 

— Yoshinori Teshima was nominated by Ted
Goranson to be a member of the Oversight Committee. There was no discussion.
The vote was 26 for, 0 against, 1 abstain.

 

— Paul Mezey was nominated by Dénes Nagy to
be a member of the Oversight Committee. There was some discussion, noting his
absence and recent lack of communication. Dénes Nagy confirmed his commitment
to the Society, explaining the recent lapse as from personal issues. The vote
was 26 for, 0 against, 1 abstain.

 

 

— The existing slate of Advisory Board
Members was nominated by Dénes Nagy to be re-elected. There was a brief
discussion about whether each had agreed to again serve. The vote was 26 for,
0 against, 1 abstain.

 

— Eugene Katz was nominated by Dénes Nagy to
be added to the Advisory Board, representing Israel. He agreed. There was no
discussion. The vote was 27 for, 0 against, 1 abstain.

 

— Lui Dun was nominated by Dénes Nagy to be
added to the Advisory Board, representing China. He had previously agreed.
The vote was 26 for, 0 against, 2 abstain.

 

6 Új Tisztségvisel_k megválasztása:

 

Egy vita után, Ted Goranson azt javasolta,
hogy szavazzunk egyenként az Ügyvezet_ Testület és a Felügyel_ Bizottság
tagjaira.

A javaslatot 29 igen, 0 ellenszavazattal és
1 tartózkodással elfogadták. (A szavazatokat minden esetben táblázatban
rögzítettük a terem falán.)

 

– Ámon Karolinát javasolták Lugosi György
megüresedett pozíciójára. Ez egy kett_s pozíció, az ausztrál
testvér-szervezet vezet_je és a Társaság Pénztárosa. Követelmény az ausztrál
pozícióhoz, hogy az illet_ ausztrál rezidens legyen.

 

Részletes vita után tisztázták a kapcsolatot
a két szervezet között. Peter Klein felvetette, hogy a jelenlev_ tagság
felhatalmazott-e, hogy szavazzon az ausztrál testvér-szervezet
tisztségvisel_ire. A válasz: a tagság elvileg közös a szabályzat szerint.

 

 

(Egy idevágó megjegyzésben, az Elnök
megemlítette, hogy az ausztrál tagunk Lynn Arnold felajánlotta a segítségé,
ha erre szükség van.)

 

Claudio Guerri felvetette, hogy az a követel-mény,
hogy az illet_ ausztrál rezidens legyen, és a hasonló követelmény az
Ügyvezet_ Testült estében (hogy a tisztségvisel_k EU-rezidensek legyenek)
túlságosan korlátozó. Javasolta, hogy vizsgáljunk meg egy (1901-es számú)
törvényt, amely lehet_vé teszi a Társaság regisztrációját Párizsban kevesebb
korlátozással. A Tisztségvisel_k egyetértet-tek abban, hogy ezt
megvizsgáljuk, ha szükséges.

 

A szavazás Ámon Karolina esetében 29 igen, 0
ellenszavazat, 1 tartózkodás.

 

– Nagy Dénest javasolta Elnöknek Ted
Godanson. Nem volt vita. A szavazás eredménye 28 igen, 0 ellenszavazat, 2
tartózkodás.

 

– Ioannas Vandoulakis-t javasolta Nagy Dénes
az Ügyvezet_ Testület tagjának, mint Titkár, Kovács Attila helyett. Nem volt
vita.

A szavazás eredménye 29 igen, 0
ellenszavazat, 1 tartózkodás.

 

– Gyatmathy Évát javasolta Nagy Dénes az
Ügyvezet_ Testület tagjának Nem volt vita.

A szavazás eredménye 30 igen, 0
ellenszavazat, 0 tartózkodás.

 

– Ted Goranson-t javasolta Nagy Dénes a

Felügyel_ Bizottság Elnökének. Nem volt
vita. A szavazás eredménye 28 igen, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás.

 

– Yoshinori Teshima-t javasolta Ted Goranson
a Felügyel_ Bizottság tagjának. Nem volt vita. A szavazás eredménye 26 igen,
0 ellenszavazat, 1 tartózkodás.

 

– Paul Mezey-t javasolta Nagy Dénes a

Felügyel_ Bizottság tagjának. Itt volt egy
kisebb vita, mivel nem volt jelen és az utóbbi id_ben kevesebb kommunikáció
volt vele.

Nagy Dénes kiemelte Mezey elkötelezett-ségét,
és megmagyarázta, hogy személyes okai voltak a mulasztásnak mostanság.

A szavazás eredménye 26 igen, 0 ellen-szavazat,
1 tartózkodás.

 

– A jelenlegi Nemzetközi Tanácsadó Testület
újraválasztását javasolta Nagy Dénes.

Volt egy kisebb vita, hogy vajon minden tag
egyetért-e azzal, hogy folytassa a munkát.

A szavazás eredménye 26 igen, 0
ellen-szavazat, 1 tartózkodás.

 

– Eugene Katz tagságát javasolta Nagy Dénes a
Nemzetközi Tanácsadó Testületbe, Izrael képvisel_jeként. Katz a jelölést
elfogadta. A szavazás eredménye 27 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás.

 

– Liu Dun tagságát javasolta Nagy Dénes a Nemzetközi
Tanácsadó Testületbe, Kína képvisel_jeként. _ a jelölést korábban elfogadta. A
szavazás eredménye 26 igen, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás.

Item 7) Determining the site of the next
Congress.

 

The President presented a preferred option,
China. A general feeling among the members was that a second option should be
considered. The President described an offer by Veronika Makarova to host the
Congress in Saskatchewan, Canada.

 

 

Ted Goranson proposed that the Executive
Board and Oversight Committee be empowered to organize the Congress in China,
using Saskatchewan, Canada as a second option. There was some discussion
about possible difficulty of visas. Some members who had experience reported
that visas had been no problem in the past. The vote was 27 for, 0 against, 1
abstain.

 

 

 

Claudio Guerri suggested that the organizer
of the next Congress be placed on the Executive Board to ease decisions. The
resulting discussion noted that this had not been needed in the past, and
some ‘separation of powers’ is desirable. No proposal was made, nor vote
taken.

 

7 A következ_ Kongresszus helyszínének eldöntése

 

Az Elnök beterjesztett egy általa támogatott
lehet_séget: Kína. A tagok általános véleménye az volt, hogy egy második
lehet_séget is tekintetbe kell venni. Az Elnök ismertette Veronika Makarova
javaslatát, hogy a Kongresszus Saskatchewan-ban legyen Kanadában.

 

Ted Goranson javasolta, hogy az Ügyvezet_
Testület és a Felügyel_ Bizottság kapjon felhatalmazást, hogy megszervezze a
Kongresszust Kínában; Saskatchewan Kanadában pedig a második lehet_ség.
Kialakult egy vita a kínai vízumok megszerzésének nehézségér_l. Néhány tag,
akinek volt tapasztalata, közölte, hogy az utóbbi id_ben nem voltak
problémák. A szavazás eredménye 27 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás.

 

Caludio Guerri felvetette, hogy a következ_
Kongresszus szervez_je legyen tagja az Ügyvezet_ Testületnek, hogy
egyszer_sítse a döntéseket. A vita eredménye az volt, hogy ez nem volt
szükséges a múltban, és a „felhatalmazások szétválasztása” kívánatos.

Nem volt végül javaslat, és nem kellett
szavazni.

 

 

Item 8) Presentation of EU programs of
international collaboration.

 

Ioannis Vandoulakis described possible EU
funding mechanisms for projects between the EU and different countries. He
suggested we pursue these. Ted Goranson described meetings with EU funding
officers regarding programs along similar lines.

 

Ted Goranson made a proposal to empower the
Officers to pursue such funding if a suitable opportunity appeared, a capable
member was available to lead the effort and that it suited the charter and
goals of the Society. There was some discussion by Michael Burt about the
seriousness of such an effort. The vote was 29 for, 0 against, 1 abstain.

 

 

8 Egy nemzetközi együttm_ködési program
bemutatatása

 

Ioannis Vandoulakis ismertette az EU támogatási
rendszerét EU-s és más országok között. Azt javasolta, hogy figyeljük ezeket.
Ted Goranson ismertette a megbeszéléseit EU hivatalnokokkal ilyen irányú
programok esetében.

 

Ted Gorsanson javaslatot tett, hogy a
Tisztségvisel_ket hatalmazzák fel, hogy 
figyeljenek arra, ha ilyen lehet_ségek lesznek, és van egy alkalmas
ember, aki vezeti ezt a tevékenységet a Társaság Alapszabályának és céljainak
figyelembe-vételével. Vitát kezdeményezett Michael Burt az ilyen
er_feszítések komolyságáról. A szavazás eredménye 29 igen, 0 ellenszavazat, 1
tartózkodás.

 

Item 9) Issues related to the Society
Website.

 

 

Ted Goranson made several proposals
concerning the Society website:

 

— George Lugosi and Alireza Behnejad should
be designated as backup custodians of website passwords and authorities
should something happen to Ted Goranson. There was no discussion. The vote
was 26 for, 0 against, 1 abstain.

 

— Ted Goranson described a threat from
György Darvas, coming from an apparently bogus lawyer, followed by massive
attempts to download copies of the journals. The Oversight Committee decided
to stamp each paper with our copyright and password protect each on-line
paper. George Lugosi is doing this work. This prevents us from submitting the
papers to Google Scholar. The proposal was to keep the papers locked until
the next Congress. There was no discussion. The vote was 24 for, 0 against, 1
abstain.

 

 

 

— He proposed moving some curated Congress
photos to the site from the Society’s Flickr account. Javier Party
volunteered to do this.

 

— Ted Goranson described the effort with
Slavik Jablan to resolve the issue with VisMath. All has been accomplished
except Slavik has not complied with the written agreement to mark the
Society’s papers on his site as belonging to the Society. The proposal is to
gently ask for compliance, and failing this to approach heads of his
university. William Huff recounted the Society’s funding of Jablan’s work and
our clear ownership. The vote was 23 for, 0 against, 1 abstain.

 

 

 

 

— Ted Goranson proposed that the site be
changed to move the announcement page deeper into the site. Alireza Behnejad
endorsed the wisdom of this based on similar experience at another society.
The vote was 22 for, 0 against, 1 abstain.

 

— A request was made to email authors that
their papers are now online and can be cited in bibliographies and curriculum
vita. Dénes Nagy Jr. volunteered to do this.

 

 

— Ted Goranson proposed that
http://isis-symmetry.org be adopted as the prefix for permanent citations.
There was no discussion. The vote was 25 for, 0 against, 1 abstain.

 

9 A Táraság honlapjával kapcsolatos
kérdések.

 

Ted Goranson több javaslatot tett a Társaság
honlapjával kapcsolatosan

 

– Lugosi György és Alireza Behnejad legyenek
a kijelölt felügyel_k, akik ismerik a honlap jelszavát, és felhatalmazást
kapnak arra az esetre, ha Ted Goransont valami érné.

Nem volt vita. A szavazás eredménye 26 igen,
0 ellenszavazat, 1 tartózkodás.

 

– Ted Goranson ismertetett egy fenyegetést
Darvas György részér_l, amely egy ál-jogászon keresztül érkezett, majd ezt
nagyszámú kísérlet követte a lapunk számainak letöltésére. A Felügyel_
Bizottság úgy döntött, hogy minden cikket copyright jellel lát el, és egy
jelszó véd minden on-line cikket. Lugosi György csinálja most ezt a munkát.
Ez persze megakadályozza, hogy a cikkeket betegyük a Google Scholar
rendszerbe. A javaslat az volt, hogy tartsuk a cikket így védve a következ_
Kongresszusig.

Nem volt vita. A szavazás eredménye 24 igen,
0 ellenszavazat, 1 tartózkodás.

 

– Azt is javasolta, hogy a néhány fontosabb Kongresszus-fotó
kerüljön át a honlapra a Társaság Flickr oldaláról. Javier Party felajánlott,
hogy ezt megcsinálja.

 

– Ted Goranson ismertette azokat a
lépéseket, amelyeket Slavik Jablannál tett, hogy megoldja a problémát a
VisMath-tal. Minden lépés megtörtént kivéve azt, hogy Slavik nem teljesítette
az írásbeli szerz_dés azon pontját, hogy jelzi a honlapján, hogy a Társaság
tulajdonát képez_ cikkek a Társaságé. A javaslat az, hogy finoman megkérjük
ennek a teljesítésére, ellenkez_ esetben pedig, az egyeteme vezet_jéhez
fordulunk. William Huff emlékezetett arra, hogy a Társaság megfizette Jablan
munkáját, és világos, hogy mi vagyunk a tulajdonosok. A szavazás eredménye 23
igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás.

 

– Ted Gorandsn javasolta, hogy a honlapot

változtassuk meg, és a hirdetési részt vigyük
hátrébb. Alireza Behnejad meger_sítette ennek az értelmét, más társaságoknál
látott tapasztalatok alapján. A szavazás eredménye 22 igen, 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás.

 

– Kérés hangzott el, hogy emailben
tájékoztassuk a cikkek szerz_it, hogy most már on-line elérhet_ek ezek, és
lehet így idézni bibliográfiákban és önéletrajzokban. Ifj. Nagy Dénes
vállalkozott erre a feladatra.

 

– Ted Goranson javasolta, hogy http://isis-symmetry.org változatot fogadjuk
el, mint az idézés el_tagja. Nem volt vita. A szavazás eredménye 25 igen, 0
ellenszavazat, 1 tartózkodás.

 

Item 10) Honorary Chairmanship

 

Dénes Nagy proposed that George Lugosi be
named Honorary Chairman of the Australian Society. There was no discussion.
The vote was 27 for, 0 against, 0 abstain.

 

10 Tiszteletbeli Vezet_

 

Nagy Dénes javasolta, hogy Lugosi Györgyöt
nevezzék ki az ausztrál szervezet Tiszteletbeli Vezet_jének. Nem volt vita. A
szavazás eredménye 27 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.

 

Item 11) Authorization for Emergency Action

 

Dénes Nagy proposed that the Officers
(Executive Board and Oversight Committee) be authorized to deal with
unforeseen emergencies if such should occur before the next Congress. There
was no discussion. The vote was 26 for, 0 against, 1 abstain.

 

11 Rendkívüli lépésekre való felhatalmazás

 

 

Nagy Dénes javasolta, hogy a Tisztségvisel_-ket
(Ügyintéz_ Testület, Nemzetközi Tanácsadó Testület és Felügyel_ Bizottság)
hatalmazzák fel, hogy el_re nem látható rendkívüli esetekben dönthessenek, ha
ilyenek el_fordulnak a következ_ Kongresszus el_tt. A szavazás eredménye 26
igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás.

 

Item 12) Addition to Editorial Board

 

Dénes Nagy proposed that Ioannas Vandoulakis
be added to the editorial board of the Journal. There was no discussion. The
vote was 27 for, 0 against, 0 abstain.

12 
A Szerkeszt_ Bizottság b_vítése

 

Nagy Dénes javasolta, hogy Ioannas
Vandoulakis-szal b_vítsük a Lapunk szerkeszt_ bizottságát. Nem volt vita.

27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

 

There being no further business, the General
Assembly was adjourned.

 

Mivel nem volt további ügy, a Közgy_lés
befejez_dött.